Turk Bayragi

KirmiziGul 6 
http://www.moonstar34green.tr.gg - MEKTUBO HEWTIN

  EZ MISLIMANIM BİJİ İSLAME
  HUN BİXER HATİN ZİYARETVAN
  KURDİ MESNEWİYA NURIYE
  PEYVA BİST U SİSEYAN
  RAGİHANDİN TİRKİ KURDİ
  OTTOMAN - DİROKİ OSMANİ
  DESTPEK İSLAME
  ROBERT WILLIAMS MUSIC BOX ITALY
  KURDİSH İLAHİ BİJİ İSLAME
  BİJİ İSLAME EZ MISLIMANIM
  QURANA PİROZ Bİ DENGE KURDİ
  XUREK WWARİN HALAL
  BİJİ MEKTEBE İRFAN
  ŞEV U ROJEN DİNİ İSLAME
  ALEME EREBİ ZAZAKİ ENSİKLOPEDİA
  ZAZAKİ ENSİKLOPEDİA XOSERE
  ONLİNE KURANI KERİM
  HUN BİXER HATİN _RADYO
  HUN BİXER HATİN _FORUM
  BAWERİYA Bİ PEYXEMBERAN
  İSLAM GREEN34
  ERKA KU Bİ MİRİNE VE DİQEDE
  99 NAVE XWEDE TEALA
  XUTBA _XATİR _XWESTİNE
  DESTPEK TEFSÎRA SÛRETÊ FATÎHE
  MEKTUBO HEWTIN
  WEFAKARÎ HEZKIRINÎ
  BIJI PALESTINE EZ MISLIMANIM
  XWEŞRU JİYANE _ İSLAME
  BEDEW RİND XWEŞİK _İSLAME
  LENERİNA JİYANE __ DİNYA GERDUN İSLAME
  ISLAM MENGIKUT NEGARA
  MUSLIM XWEŞRU _ JİYANE __İSLAME
  INW WORLD GROUP
  DİROKİ OSMANİ BİJİ İSLAME
  BİJİ İSLAME BİJİ OSMANİ
 Turk Bayragi

MEKTUBO HEWTIN  
(2)  
Birarî minî ‘ezîzî,
Semedo ke mi ra vajo, şima Hafiz Şamij ra di çîyî vatî:
Aye yewini: Şima vanî: “Sey munafiqanî verênan, ehlî dalaletî inê wextî zî, Zeyneb reyra zewacî Hezretî Peyxamber ‘eleyhîsselat û wesselamî tenkîd kenî; nefsanî, şehewanî vînenî.”
Elcewab: Se hezar rey haşa û kella! Destî şubheyanî pîsanî winayinan, o pêşo pak û berzî nêreseno. Belê, yew zato ke ‘emrî xuyî pancês serran ra heta çewresî, gamî keldîyayîşê germî wicudî de û wextî girîyayîşî hewesanî nefsî de, pê îttîfaqî dost û dişmenan kemalî îffet reyra û qethene yew gune nêkerdiş reyra, sey Hatîceyê Kubra (r.a) tena pê yew cenîya kokimek biridîyo û qenaet bikero, çewres ra pey gamî sistbîyayîşî germî wicudî de û wextî îskutbîyayîşî hewesanê nefsî de vêşbîyayîşî zewacan, mecbûrî û eşkera îspat keno ke inê tewir zewacî nefsanî nîyî û paşta xu danî sewbîna hîkmetanî muhîman, keso ke wayîrî însafî yo no delîl ey rê bes o. Ê hîkmetan ra yew no yo ke:Zato ke meqamî rîsalet de yo; haway vatişanî ey, kerde û ehwal û kar û têgerî ey zî çimeyê dîn û şerî’etî yî û bingehî ehkamî yî. Ê ehkaman ra qismî înanî ke aşîkar î (asenî) senî ke sehabeyan înî wegirotî û ardî ma resnayî, esrarî dîn û hukmî şerî’etî ke halanî ey ê pinanî ê daîreyî ey o xususî ra vecênî, cenîyî pak û mubarekî ê Peyxamberî ma înî girotî ardî ma resnayî. Belkî hema-hema nêmeyî esrar û ehkamî dînî, [rîwayetanî] înan ra yeno. Semedî no wezîfeyî girdî, xuy û meşrebî înan cîya-cîya cenîyî pak û mubarekî lazım î.
Ma bêrîme zewacî Hezretê Zeynebi sero;
Derheqî ayetê (3) de, ke mîsalanî Şuayê Hîrên ê Şuleyê Yewin ê Vateyo Vîst û Pancin ra ya, wina ameyo nuştiş ke; goreyê tebaqayanî însanan, tek yew ayete (yew ayetê teki), tewir bi tewir sebeban ra, goreyî fehmî her yew tebaqayî manayêk îfade kena.
Na ayet ra barê fehmkerdişê yew tebaqa (tayn kesan) no yo ke:
Xizmetkarî Resulê Ekrem ‘eleyhîselat û wesselamî Zeyd (r.a.), ke peyxamber tira vato “lacî mi”, pê rivayeto raştikên, ey bi xu îtîraf kerdo, semedo ke cenîyê xuyê qedirgirani manen xu rê tay(denk) nêdîya [pê zerrba xu] aya veradaya. Yanî, Zeydî pê feraset tede tey veto (hîskerdo) ke Hezretê Zeynebi tewirna yew exlaqo berz dir xelq bîya û wayîrî yew fitratî ya ke layiq a peyxamberêk rê bibo cenî. Semedo ke aya tayê xu nêdîya, mezîyetî aye benî sebebê pênêkerdişî, [coka] aya veradaya. Pê emrê Homay Resulê Ekrem ‘eleyhîsselam û wesselamî aya girota (mare kerda). Yanî pê îşaretî (4) , o mare yew eqdo asmênî yo ke ganî biameynî caardiş, o zewac urf û edetanî zahîrîyan ra hîna berz o, hukmî qederî reyra yo ke Resulî ekrem ‘eleyhîselat û wesselam mecbur mendo ê hukmî qederî rê teslîm bîbo û vîyeyî xu rono; nêkela o [zewac] bi waştişê nefsî nîyo.
No hukmî qederî de zî yew hukmî şerî’etî yo girîng û yew hîkmetî pêroyî yo muhîm û yew meslahatî umumîye yo hera est o ke na ayete (5) îşaretê înan kena û ê hukman gêna xu mîyan. Hetê pîlan ra, şenikan ra “lacî mi” vatiş sey meseleyanî zihar nîyo, yanî senî [camêrdî rê] cenîya xu ra “ti haway maya min a” vatiş heram bo sey ey nîyo ke hukum ey reyra bibedilîyo. Hem kesî pîlî raîyetê xu ra, û peyxamberî ummetî xu ra sey pî/bawk ewnîyayîş û xîtab kerdiş, hetî wazîfeyî rîsaletî ra yo; hetî şexsîyetî însanîyet ra nîyo ke înan ra cenî girotiş [gureyêko] neweş bo.
Barî/hîsseyî fehmkerdişî tebaqayêka dîyin zî no yo ke:
Yew amiro pîl, sey babî, yew şefqat reyra raîyetê xu ra nîyadano. Eke o amir, zahîrî û batinî yew padîşaho ruhanî bibo, merhametî ey serba ke şefqatê pederêk ra se derece aver (şon)o, raîyetî ey ra her yew ferd, seke ewladî ey ê rastikên bî çimê bawkî ra tira ewnîyenî. Semedo ke pê çimî bawkî ra ewnîyayîş nêtadîno nêbeno çimê cenî ra ewnîyayîşî, û çimî kêneki ra ewnîyayîş zî biasanîye nêtadîno nêbeno çimî cenî ra ewnîyayîşî; semedî no sirrî ra yo ke fikrî umûmî de [şar vano qey] peyxamber rê kênekanê bawermendan girotiş muwafiq nêkeweno, Qur’an qandî betalkerdişî ê fehmî vano: “Peyxamber bi hesabî rehmetî îlahî şima rê şefqat nawneno, pederane (sey babî) muamele keno. Û namebî rîsaletî şima seke ewladî ey bî. Labelê kişta şexsîyetî însanîyet ra bawkî şima nîyo ke şima ra cenî girotiş [karêko] nebaş bo (munasîb nêbo). Û eke şima ra vaco “lacî mi”, hetê ehkamî şerî’et ra şima nêeşkenî bibî ewladî ey.”
     
 
(6)  
    Seîdê Nursî

Tirkî ra açarnayox: Serdar Bedirxan
Redaktekerdox    : W.K.Merdimîn

1-   Bi nameyî Ey, O ke heme bêj kemaney, eyb û qusuran ra, heme tewir sifatanî nusxaney ra dûrî yo. Çîyêk olandî çin o ke hemd reyra ey tesbîh nêkero.
2- Selam, rehmet û bereketî Homay heta ebed şima sero bo.
3- “Muhammed camêrdanê şima ra babîyî çewî nîyo. La O resulî Homay û peyxambero peyên o.” (Sûreya Ehzabi: 40)
4- “Ma aya to rê mare kerdi.” (Sûreya Ehzabi: 37)
5- "Ta ke, gama ke ewladlixî înan cenîyanê xu veraday, înan dir (nê cenîyan de) zewicîyayîş de wa mumînan sero yew zehmetî çinî bibo.” (Sûreya Ehzabi: 37)
6- O ke baqî maneno tena Homa yo.

VAJNAMEYEK (KIRDKÎ-TIRKÎ)

Munafiq: 1-Nifak sokan, ikiyüzlülük eden, ara bozucu. 2-Kalbinde küfrü gizlediği halde müslüman görünen, kâfirliğini gizleyerek müslüman gibi davranan.
Ehlî dalalet: Dalâlet ehli; yoldan çıkanlar, azgın ve sapkın kimseler.
Zeyneb: Zeynep binti Cahş, asıl adı Barra olup peygamber (saw) le evlendikten sonra kendisine Zeyneb ismi Peygamber tarafından verilmiştir. Resûl-i Ekrem Efendimizin halası Ümeyme binti Abdülmuttalib'in kızı idi. İlk evliliğini Peygamber Efendimizin evladlık edindiği Hz. Zeyd bin Hârise ile yapmıştı.
Tenkîd: 1-Bir konuya ait yazıyı veya eseri değer bakımından gözden geçirme, bununla ilgili hüküm yürütme, eleştirme, eleştiri.
Şehewanî: şehvetle alâkalı, şehvetle ilgili, nefsanî arzularla ilgili.
Winayinan: böylesi, buna benzer, bunun gibi
Haşa: 1-Asla, katiyen, hiçbir vakit. 2-Allah göstermesin, uzak olsun.
Kella: Hiç bir zaman, asla, kat'iyen, kesinlikle.
Qethene: asla
Hatîceyê Kubra: Hz. Hatice, Hz. Peygamberin ilk hanımıdır. Soyu dedelerinden Kusay'da Resul-i Ekrem'in soyu ile birleşir. Hz. Hatice'nin üstün iffeti sebebiyle İslamiyetten önce "Tahire" vasfıyla anıldığı bilinmektedir. "Kübra" sıfatı ise Resul-i Ekrem'in en büyük hanımı olması sebebiyle daha sonraki yıllarda kullanılmıştır. Hz. Peygamberle evlenmeden önce iki evlilik yapan Hz. Hatice, eşlerinin ölümü üzerine dul kalmıştır. Evlenme tekliflerini kabul etmeyen Hz. Hatice, güvenli bulduğu kimselerle ortaklaşa ticaret yapmaktaydı. Hz. Muhammed (a.s.m.) ile de ortaklık anlaşması yaparak ticaret yaptı ve bu ticaretten sonra Hz. Muhammed'e evlenme teklifinde bulundu. Hz. Muhammed'le evlendiğinde, Hz. Hatice 40 yaşlarında, Hz. Peygamber de 25 yaşlarında idi. Hz. Hatice, Hz. Muhammed'e (a.s.m.) peygamberlik görevi verilince ilk iman eden olmuştur. Hz. Peygamber'le 25 yıl kadar süren mutlu bir evlilik hayatından sonra Hicretten üç yıl kadar önce (620) vefat etmiştir.
Kokim: ihtiyar
Îskutbîyayîş: dinmek, sesizleşme, durgunlaşma, sakinleşme
Rîsalet: 1-Elçilik, nebîlik, resullük, peygamber olarak gönderilme, peygamberlik. 2-Bir kimse veya tarafın sözünü, diğer tarafa tebliğ etme.
Bingeh: temel, esas
Ehkam: 1-Emirler, hükümler, buyruklar. 2-Kanunlar, esaslar. 3-Mahkeme kararı.
Wegirotiş: yüklenme, omuzlama, omuzlarına alma
şerî’et: 1-Doğru yol, takip edilmesi gereken açık ve doğru yol. 2-Büyük ve geniş cadde. 3-Allah'ın emri, İlâhî kanun. 4-Allah tarafından peygamber vasıtasıyla bildirilen, İlâhî emir ve yasaklara dayanan hükümlerin hepsi. 5-Ayet ve hadislerle, kıyas, icma-i ümmet ve büyük mezhep imamlarının içtihadları üzerine kurulan İslâm dini kuralları, İslâm şeriatı
pinanî: gizli, saklı, göz önünde bulunmayan
Şua: Işın, güneşten veya başka bir ışık kaynağından uzanan ışık telleri.
Şule: 1-Alev, yalım. 2-Alevli ateş.
Vateyo Vîst û Pancin: Risaleyi Nur Külliyatından Sözler kitabının 25. Sözü
Tewir: çeşit, tür
Qedirgiran: değerli, önemli
Fitrat: 1-Yaratılış, tabiat, mizaç, huy. 2-Yaratıcı kuvvet, kudret.
Mezîyet: Bir kişiyi başkalarından ayıran veya yücelten vasıf, üstünlük vasfı, değerlilik, yüksek karekter, fazilet.
Mare: nikah
Eqd: 1-Anlaşma, sözleşme. 2-Düğümleme, bağlama. 3-Bağlanma, düğümlenme. 4-Kurma, düzme. 5-Nikâh kıyma, nikahlama. 6-fık. Nikah, hibe, vasiyet vb. muameleleri, iki tarafın ortaklaşa karara bağlamaları, belli şartları yerine getirerek sözleşme yapmaları veya imzalamaları.
Zahîrî: görünen, görünürdeki, görünüşteki.
Nêkela: yoksa
Girîng: ehemmiyetli, kıymetli değerli
Pêroyî: Umûma mahsus olan, genel, ûmûmî.
meslahatî umumîye: Umûmun kabulü, hoşgörüsü, umumun faydalı bulması.
Zihar: Bir erkeğin, karısını veya karısının bedenini, ruhunu, başını, yüzünü veya yarısını, üçte birini, mahremlerinden (annesi, kayın validesi, kızkardeşi gibi asla kendisiyle evlenemeyeceği bir kadının) bakılması haram olan bir yerine benzeterek ona yaklaşmamaya yemin etmesi.
Raîyet:  teb’a, kendisine bağlı olunanlar
Nîyadayene: Bakmak
Batinî: 1-İçe ait, dahili, görünmeyen, gizli. 2-Açıkça belli olmayan şeylerle, sır ile ilgili.
Bawermend: mümin. İnanç sahibi
Muwafiq: yerinde, uygun, uyar, münasip. 
GOOGLE ISLAMIC LINKS


1

KORE

http://www.koreaislam.org/data/data2.jsp

http://www.busanislam.or.kr/busan1.php?PHPSESSID=544f3f6b47ab0912ab1f533e2d7d3874

http://www.islamkorea.com/index.html

http://www.islammission.org/islam/introduction/beliefs.htm

2

LATIN

http://www.newenglishreview.org/custpage.cfm/frm/51069/sec_id/51069

http://www.danielpipes.org/7827/minareti-helvetiae-et-europae-religio-islamica


3

LEHIA

http://www.alislam.pl/islam/jednosc_boga

http://apologetyka.com/swiatopoglad/islam/ksiazki/inwazja/bog

http://www.wiez.com.pl/islam/index.php?id=6

http://www.way-to-allah.com/pol/islam/muslime_pl.html


4

LETONIA

http://www.islammuslim.lv/Islams/Iss_ievads_islama/Islams.htm

http://www.uzdevumi.lv/ExerciseRun/RunExercise?exerciseId=927c3471-50eb-4d55-b18b-6b67ed105238&parentType=VirtualSchool&parentId=738

http://www.maruta.lv/?wp=3430&lg=1


5

LITVANIA

http://www.musulmonai.lt/straipsniai2/kas-yra-islamas.aspx

http://www.islamas.8m.com/atraskite_islama.html

http://noradawa.blogspot.com/2013/02/at-tauhid-dievas-yra-vienas.html


6

HUNGARY

http://ceedrus.mindenkilapja.hu/html/19041993/render/iszlam-vallas

http://iszlam.com/iszlam-az-elet-vallasa/iszlam-alapismeretek/isten-fogalma-az-iszlamban

http://magyariszlam.hu/mikregi/5piller.htm

http://www.egyistenhit.com/default.php

http://latogatok.hu/news.php?extend.2307.4

http://istenem.hu/iszlam.html

http://szalam.blogter.hu/477696/mit_jelent_az_iszlam

http://terebess.hu/keletkultinfo/11kerdes.html

http://www.gotquestions.org/Magyar/Iszlam.html


7

MAKEDONIA

http://www.islamski-centar.org/web/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=83

http://islamskobudenje.wix.com/zora#!veruvanje

http://www.makislam.com/makislam/Naslovna/


8

MALAYSIA

http://www.shiar-islam.com/

http://www.isadanislam.com/

http://akucintakanislam.blogspot.com/

http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=729

9

MALTA

http://mt.mormonlady.se/islamic-exhibit-at-byu-aids-understanding/

10

NORWAY

http://www.islam.no/

http://isnn.webs.com/sprsmlogsvar.htm

http://islam-i-norge.blogspot.com/2010/04/innvandrerhelse-kulturelle-hindringer.html

http://snl.no/islam

http://www.irn.no/er-maten-vi-spiser-halal/koranen-sier

http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/livssyn/religion-og-livssyn/islam/islam.html Turk BayragiBugün 1 ziyaretçi (14 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=